I. Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy a munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezelésről tájékoztatást nyújtson azon személyek számára, akik az álláshirdetésekre jelentkeznek az önéletrajzuk megküldésével.

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A; adószám: 14380817-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-121293) online felületeken (weblapokon) megjelenő álláshirdetések útján kísérli meg leendő munkatársait megtalálni. A Plazmaszolgálat Kft. csupán olyan adatok megadását kéri a jelentkezőktől, amely a meghirdetett álláshely betöltésére való alkalmasság megítélése szempontjából feltétlen szükséges.

A Plazmaszolgálat Kft. álláshirdetéseket a saját honlapján (http://www.plazmaadas.hu/karrier), illetőleg az igénybe vett álláshirdetési portálokon teszi közzé.

II. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A.

Adószám: 14380817-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-121293

E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu)

III. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR).

Az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

IV. A munkaerő-felvételhez kapcsolatos adatkezelés

Az álláshirdetésekre jelentkezők közül az álláshely betöltése szempontjából szakmailag legalkalmasabb jelentkező kiválasztása érdekében azon személyes adatok kezelésére kerül sor, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényegesek, így külön kérjük az érintetteket, hogy olyan adatokat, információkat közöljenek, amelyek a szakmai megítélés szempontjából relevánsak.

IV.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése érdekében a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása, amelyhez szükséges az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, illetőleg a szakmai alkalmasság megítélése érdekében releváns adatok, információk megismerése úgy, mint a korábbi tanulmányokra és munkahelyekre vonatkozó adatok, végzettségek, szakmai kompetenciák megismerése érdekében megadott adatok, illetőleg nyelvtudásra vonatkozó információk.

IV.2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az álláshirdetésre való jelentkezés tevőleges kifejezésével, vagyis az önéletrajz e-mail útján, illetőleg weboldalakon keresztül való megküldésével, az érintett elfogadja jelen adatkezelési szabályzatot és ezen a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével hozzájárul személyes adatainak jelen szabályzatban meghatározott módon, időtartamban és mértékben való kezeléséhez.

IV.3. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Családi- és utónév, születési idő, születési hely, anyja neve.

Érintett azonosítása.

A pályázó által megadott releváns kapcsolattartartási adatok (Pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Kapcsolattartás.

A korábbi tanulmányokra és munkahelyekre vonatkozó adatok, végzettségek, szakmai kompetenciák megismerése érdekében megadott adatok, illetőleg nyelvtudásra vonatkozó információk.

A szakmai megítélés érdekében kezelt adatok.

Amennyiben az érintett egyéb a szakmai megítélés szempontjából nem releváns adatot közöl a társaság felé, úgy ezen adatokra úgy tekintünk, hogy az érintett önként közli a társasággal és a megküldéssel hozzájárul személyes adatainak jelen szabályzatban meghatározott módon, időtartamban és mértékben való kezeléséhez azzal, hogy azokat az álláshely betöltésére való alkalmasság megállapítása során nem vesszük figyelembe.

IV.4. Adatkezelés időtartama:

Az adatokat a kiválasztási folyamat lezárultáig kezeljük, amelyet követően törlünk, illetőleg azokat abban az esetben is töröljük, amennyiben az érintett a jelentkezését visszavonja.

Az érintett a jelentkezését visszavonhatja a hr@plazmaszolgalat.hu címen.

IV.5. Adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:

A munkaerő-felvétel során az álláshirdetések különböző álláshirdetés portálokon is elérhetőek, amennyiben az érintett ilyen portálon keresztül jelentkezik az állásra, akkor az adatfeldolgozó adatait és adatkezelési tájékoztatóját azon a portálon találhatja meg, ahol az állásra jelentkezett.

IV.6. Az érintettek köre:

Azon személyek, akik az önéletrajzuk megküldésével a kiválasztási folyamatban részt kívánnak venni.

IV.7. Az adatkezelés módja:

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikus úton és papír alapon: a jelentkezők önéletrajzai a társaságnak vagy e-mail útján vagy online felületeken (weboldalakon) keresztül kerülnek megküldésre, amelyeket a társaság munkatársai a társaság adattároló eszközein, illetőleg kinyomtatott formában kezelnek azok törléséig, illetőleg megsemmisítéséig. Továbbá az érintettet e-mail útján értesítjük arról, hogy önéletrajzát megkaptuk, illetőleg arról is, hogy a kiválasztási folyamat befejeztével nem rá esett a választás.

V. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.

Az adatkezelő vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

Az adatkezelő vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

Az adatkezelő oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

VI.    Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az II. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

VI.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

VI.2. Hozzájárulás visszavonásának a joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

VI.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

VI.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

VI.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.