A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó

Plazmaszolgálat Kft.


Tartalom
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezetés
I.Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés

  1. Adatkezelő megnevezése
  2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
  3. Az alkalmassági vizsgálat, plazmaadás, véradás céljából történő (rendszeres) időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
  4. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
  5. Chatbot tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
  6. Messenger tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
  7. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés
  8. Sütik használata
  9. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
  10. Az érintetteket megillető jogok
  11. Visszaélések bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés
  12. Adatbázisban kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó üzletszerzési célú felhasználás
  13. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

II.PlazmApp használatával kapcsolatos adatkezelés

  1. Adatkezelő megnevezése
  2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
  3. Donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében történő bejelentkezés
  4. A donorok időpontfoglalásához kialakított felületen történő adatkezelés
  5. A donorok időpontfoglalása plazmaadás céljából
  6. A donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenységgel összefüggő adatkezelés
  7. Sütik használata
  8. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
  9. Az érintetteket megillető jogok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Bevezetés

Jelen tájékoztató a Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A, cégjegyzékszám: 13-09-121293, adószám: 14380817-2-13) weboldalainak használatával kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben nyújt tájékoztatást. A weboldalakon lehetőség nyílik, hogy a weboldalra látogatók információkat szerezzenek a Plazmaszolgálat Kft.-ről, továbbá magáról a plazmaadásról is, illetőleg a weblapokon felhasználói felületet biztosítunk a plazma- és véradásra történő jelentkezés elősegítése céljából. Weblapjainkon elérhető a PlazmAPP applikáció is, amely elősegíti a plazmaadás érdekében történő időpontfoglalást.

I.    Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés

1.    Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

2.    Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3.    Az alkalmassági vizsgálat céljából történő időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

Alkalmassági vizsgálatra online időpontfoglalás érdekében a weblapon regisztráció nem szükséges. Az alkalmassági vizsgálatra történő jelentkezés lehetséges a külön erre kialakított felületen a szükséges adatok megadásával regisztráció nélkül. Tájékoztatjuk az alkalmassági vizsgálatra jelentkezőket arról, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 18. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek alkalmassági vizsgálatra, továbbá 60 évnél idősebb személyek az alkalmassági vizsgálaton – a jogszabályoknak megfelelően – nem vehetnek részt.

3.1. Az alkalmassági vizsgálatra történő időpontfoglalás keretében történő adatkezelés

Az erre a célra külön kialakított felületen tudnak időpontot foglalni alkalmassági vizsgálatra, azon személyek, akik alkalmassági vizsgálatra szeretnének jelentkezni.

3.1.1.    Adatkezelés célja

Az alkalmassági vizsgálatra történő időpontfoglalás elősegítése és lehetővé tétele, amely végett külön felület érhető el. Az adatkezelés célja az alkalmassági vizsgálatra jelentkezők adatainak rögzítése az érintettek azonosítása, illetve a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése végett.

3.1.2.    Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

3.1.3.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja


Az időpontfoglalás során kezelt adatok köre

Családi- és utónév

 • érintett azonosítása
 • időpontfoglalás érdekében szükséges adat
E-mail cím
 • az időpontfoglalással kapcsolatos kapcsolattartás (az időpontfoglaláskor az foglalt időpontról emlékeztetőt küldünk ki, mely emailben kapott linken keresztül az időpont le is mondható)
Telefonszám (megadása nem szükséges)
 • kapcsolattartás, az időpont foglalással, a plazmaadással, a jelentkezésekkel kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Születési dátum
 • érintett azonosítása, illetőleg annak igazolása, hogy az alkalmassági vizsgálatra jelentkezők 18 – 60. év közötti személyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.4.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Honlap üzemeltetője:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:

adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-949386
adószám: 23023071-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
telefonszám: +36 30 598 7210

3.1.5.    Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik az alkalmassági vizsgálatra kívánnak jelentkezni és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

3.1.6.    Adatkezelés időtartama

A foglalt időponton való megjelenésig, illetőleg meg nem jelenésig, a foglalás törléséig/lemondásáig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.

3.1.7.    Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a honlapon megadott adatok a cég belső rendszerébe kerülnek átvezetésre.

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a donorok adatit a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezés során. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület elérését szolgálja.

4.    Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az érintett hozzájárul, akkor a megadott e-mail címre, illetőleg telefonszámra közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) céllal hírleveleket és smseket küld a Társaság.

4.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A

Cégjegyzékszám: 13-09-121293

Adószám: 14380817-2-13

E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

4.2. Adatkezelés célja

Direkt marketing alkalmazásakor a vállalat közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül, azaz közvetítők nélkül lép kapcsolatba a természetes személyekkel, amely során a társaság tevékenységével összefüggő reklámanyagok kiküldésére kerül sor.

4.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

4.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Családi- és utónév

Érintett azonosítása.

E-mail cím

Hírlevelek küldése.

Telefonszám

Sms küldése.

 

4.5. Adatfeldolgozó igénybevétele

Direkt marketing tevékenységet végző vállalkozás:

adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.

székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.

cégjegyzékszám: 04-09-014773

adószám: 26629827-2-04

e-mail: office@aktivdigital.hu

telefonszám: +36 30 / 360 9350

4.6. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik a direkt marketing tevékenység végzése érdekében hozzájárulnak ahhoz, hogy sms-t, illetőleg hírlevelet kapjanak.

4.7. Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

4.8. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a megadott e-mail címek, illetőleg telefonszámok külön adatbázisban kerülnek kezelésre, amely elérhetőségekre kerül a reklámanyag kiküldésre.

4.9. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

4.10. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az IV.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

4.10.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

4.10.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.10.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

4.10.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

4.10.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

4.10.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

5. Chatbot tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az érintett hozzájárul, akkor kommunikációt kezdeményezhet a chatbottal.

5.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

5.2. Adatkezelés célja

A Plazma Pontnál a plazmaadás kapcsán információ biztosítása a chatbot csatornán keresztül, az Ügyfelek kontakt adatainak bekérése.

5.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIV. törvény.

5.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Családi- és utónév

Érintett azonosítása.

E-mail cím

Hírlevelek küldése.

Telefonszám

Sms küldése.

Lakcím

Értesítések küldése.

A rendszerben feltett kérdések és válaszok

Kommunikáció segítése.

 

5.5. Adatfeldolgozó igénybevétele

Chatbotot üzemeltető vállalkozás:
adatfeldolgozó: ChatBoss Kft.
székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
cégjegyzékszám: 08-09-030584
adószám: 26603287-2-08

5.6. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik a chatbottal kommunikálnak.

5.7. Adatkezelés időtartama

90 nap.

5.8. Adatkezelés módja

A szolgáltatás folyamán üzemelő rendszerbe kerülő adatokhoz – az alkalmazás folyamatos biztosítása és karbantartása következtében – hozzáfér.

5.9. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

5.10. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az IV.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

5.10.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

5.10.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.10.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

5.10.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

5.10.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

5.10.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

6. Messenger tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az érintett kommunikációt kezdeményezhet a Messenger alkalmazáson keresztül is.

6.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

 

6.2. Adatkezelés célja

A Plazma Pontnál a plazmaadás kapcsán információ biztosítása a Messenger csatornán keresztül, az Ügyfelek kontakt adatainak bekérése.

6.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVV. törvény.

6.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Családi- és utónév

Érintett azonosítása.

E-mail cím

Hírlevelek küldése.

Telefonszám

Sms küldése.

Lakcím

Értesítések küldése.

A rendszerben feltett kérdések és válaszok

Kommunikáció segítése.

 

6.5. Közös adatkezelő

Messengert üzemeltető vállalkozás:
adatkezelő: Meta Platform Ireland Limited
székhely: Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland

 

6.6. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik a Messenger alkalmazáson keresztül kommunikálnak.

6.7. Adatkezelés időtartama

90 nap.

6.8. Adatkezelés módja

A szolgáltatás folyamán üzemelő rendszerbe kerülő adatokhoz – az alkalmazás folyamatos biztosítása és karbantartása következtében – hozzáfér.

6.9. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

6.10. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az V.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

6.10.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

6.10.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.10.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

6.10.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

6.10.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

6.10.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

7. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az érintett hozzájárul, akkor a érintett adatai megadásával részt vehet a Társaság által szervezett nyereményjátékokon.

7.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A

Cégjegyzékszám: 13-09-121293

Adószám: 14380817-2-13

E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

 

7.2. Adatkezelés célja

Nyereményjátékokon való részvétel.

7.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIV. törvény.

7.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Családi- és utónév

Érintett azonosítása.

E-mail cím

Érintett értesítése.

 

7.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik a nyereményjátékban résztvesznek.

7.6. Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

7.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a megadott e-mail címek, illetőleg nevek külön adatbázisban kerülnek kezelésre, amely elérhetőségekre kerül a nyereményjáték kapcsán az értesítés kiküldésre.

7.8. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

7.9. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az IV.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

7.9.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

7.9.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.9.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

7.9.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

7.9.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

7.9.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

8.    Sütik használata

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok,amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják.A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.


8.1.    Alkalmazott sütik

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

Munkamenet sütik

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik

Nem igényel

Ezen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára.

Honlap működésének biztosítása

A bőngészési munkamenet lezárása.

Funkcionális sütik

Korábbi beállításokat tároló sütik

Igényel

Bejelentkezés során megadott adatok elmentése („Maradjon bejelentkezve”), illetőleg sütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”)

Felhasználók beállításainak megjegyezése

 

Beállítás függő, de maximum 2 év

Nyomkövető süti látogatáselemzés végett

(harmadik féltől származó)

Google Analytics (_gat és _ga)

Igényel

Az oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, lletve a felhasználó tevékenységéről

A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

2 év

Viselkedésalapú reklámra használt külső sütik

(harmadik féltől származó)

Google Remarketing, Facebook Pixel, Google konverzációkövetés

Igényel

Viselkedés alapú reklámozás.

Viselkedés alapú reklámozás, amely a hirdetések hatékonyságát növeli.

180 nap

 

Elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információk (harmadik féltől származó)

acq_homepage_ctas_starting_on_basic_assignment

Igényel

IP-cím, hivatkozó URL és domain, eszköztípus, operációs rendszer és böngésző típusa, ablakméret és tartalom

A Hotjar üzleti tevékenységének működtetése és fejlesztése érdekében, az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban

2 hónap

Funkcionális sütik (harmadik féltől származó)

hj_visitor

Igényel

Név, e-mail cím, cookie azonosítók

A Hotjar üzleti tevékenységének működtetése és fejlesztése érdekében, az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban

Session

Funkcionális sütik (harmadik féltől származó)

_dd_s

Igényel

Név, cím, telefonszám

A Hotjar üzleti tevékenységének működtetése és fejlesztése érdekében, az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban

15 perc

 

 

 A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Google Remarketing – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Facebook Pixel - https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Konverzációkövetés - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Hotjar - https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999

9.    Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

10.    Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az 1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

10.1.    Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szólótájékoztatást fognak kapni.

10.2.    Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.3.    Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

10.4.    Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

10.5.    Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

10.6.    Tiltakozás joga

Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

10.7.    Az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

10.8.    Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

11. Visszaélések bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az érintettek bejelenthetik a visszaéléseket és hozzájárulásuk esetén adataik tárolásra kerülnek.

11.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A

Cégjegyzékszám: 13-09-121293

Adószám: 14380817-2-13

E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

11.2. Adatkezelés célja

Visszaélések bejelentésének esetén a kommunikáció fenntartása.

11.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.

11.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Név

Érintett azonosítása.

Telefonszám

Érintett értesítése.

E-mail cím

Érintett értesítése.

 

11.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik bejelentést tesznek.

11.6. Adatkezelés időtartama

5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

11.7. Címzettek

Felmerülő jogi eljárások esetén esetlegesen jogi szakemberek és/vagy hatóságok.

11.8. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a megadott e-mail címek, illetőleg nevek külön adatbázisban kerülnek kezelésre, amely csak a compliance officer és az operatív igazgató által érhető el.

11.9. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

11.10. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az VII.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

11.10.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

11.10.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás VIIsszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.10.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

11.10.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

11.10.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

11.10.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

11.11.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás VIIIsszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.11.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

11.11.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

11.11.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

11.11.6. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

12.Adatbázisban kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó üzletszerzési célú felhasználás

Az érintettek bejelenthetik a visszaéléseket és hozzájárulásuk esetén adataik tárolásra kerülnek.

12.1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A

Cégjegyzékszám: 13-09-121293

Adószám: 14380817-2-13

E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sümegi Zsombor (gdprtanacsadas@gmail.com)

12.2. Adatkezelés célja

Visszaélések bejelentésének esetén a kommunikáció fenntartása.

12.3. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: a személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.

12.4. A Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre

Adatok megnevezése

Adatok célja

Név

Érintett azonosítása.

Telefonszám

Érintett értesítése.

E-mail cím

Érintett értesítése.

 

12.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Jogi személy vezető tisztségviselője, cégjegyzésre jogosult egyéb személy.

12.6. Adatkezelés időtartama

Legeljebb 5 év.

12.7. Címzettek

Felmerülő jogi eljárások esetén esetlegesen jogi szakemberek és/vagy hatóságok.

12.8. Adatfeldolgozó

Nagy Kristóf e.v. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szondi utca 103.; nyilvántartási szám: 57552589)

12.9. Adatkezelés módja

Az adatok a cégjegyzékből származnak, mely nyilvántartás nyilvános, továbbá az egyes cégek weboldaláról, melyen közzétett adatok bárki számára elérhetőek. Adatfeldolgozó tevékenységét az Adatkezelő által használt ügyfélkapcsolat-kezelő informatikai rendszer (a továbbiakban „CRM rendszer”) és a rendelkezésére bocsátott adatbázis igénybevételével végzi. Adatfeldolgozó az adatbázist feltölti a CRM rendszerbe és az adatbázis felhasználásával végzi a lehetséges Partnerek felkeresését.

12.10. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságának védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

12.11. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az VIII.1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

12.11.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

13. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

II.    PlazmApp használatával kapcsolatos adatkezelés

Az applikáció megfelelő működésének érdekében szükséges, hogy az azt letöltő és használó felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, érintett) az Adatkezelő számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció megfelelő működése érdekében kezeli. A PlazmAPP mobil applikáció a Plazmaszolgálat Kft. plazmadonorainak nyújt lehetőséget arra, hogy telefonjukról könnyen és gyorsan foglalhassanak maguknak időpontot plazmaferezisre, illetve azonnal értesüljenek az adott Plazma Centrum éppen aktuális akcióiról, valamint, hogy könnyedén kapcsolatba tudjanak lépni online a Plazmaszolgálattal. Az alkalmazás használatához szükséges, hogy a Felhasználó megadja születési dátumát, valamint donorszámát, mely az ő pontos beazonosításához szükséges. Az applikáció használatából származó anonim, összesített adatokat az Adatkezelő a későbbiekben felhasználja alkalmazásának továbbfejlesztésére, illetve üzletvitelének és marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz.

1.    Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu)

2.    Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3.    Donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében történő bejelentkezés

A donoroknak, akik a cég által adott donorszámmal rendelkeznek, lehetőségük van a PlazmApp applikáción keresztül időpontot foglalni. Az időpontfoglalásra az erre kialakított apllikációs felületen van lehetősége a donoroknak, amely felület eléréséhez szükséges a bejelentkezés.

3.1.    Adatkezelés célja

A donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében kialakított applikációs felületre történő bejelentkezés biztosítása, amely keretében a bejelentkező személy azonosítása történik meg, hogy az időpontfoglalás érdekében kialakított felületet elérhesse.

3.2.    Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

3.3.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Donorok applikáción bejelentkezés során kezelt adatainak köre

Donorszám
 • donor azonosítása a cég által a donor számára létrehozott azonosítóval, vagyis a donorszámmal
Születési idő
 • donor azonosítása

3.4.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Az applikáció fejlesztője és üzemeltetője:

adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:

adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

3.5.    Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorszámmal rendelkeznek, letöltik az applikációt és plazmaadásra történő jelentkezés érdekében be kívánnak jelentkezni és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez hozzájárulnak.

3.6.    Adatkezelés időtartama

A létrehozott felhasználói fiókkal az applikációból történő kijelentkezésig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

3.7.    Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a donorok személyes adatait a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezés során. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület elérését szolgálja.

4.    A donorok időpontfoglalásához kialakított felületen történő adatkezelés

A donorok időpontfoglalása érdekében kialakított applikációs felületen a donorok tájékoztatása végett és az adatok ellenőrzése érdekében a donorokhoz kapcsolódó személyes adatok jelennek meg, amely adatok nem a tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, hanem a cég saját adatbázisából jelennek meg. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 365 napon belül 45 alkalommal lehet plazmát adni. Továbbá két plazmaadás között legalább három napnak el kell telnie, illetőleg előfordulhatnak olyan esetek, amikor az egészségügyi állapotra tekintettel vagy egyéb okból az orvos meghatározza a következő plazmaadás lehetséges időpontját, amely időpontról is lehet ezen felületen tájékozódni.

4.1.    Adatkezelés célja

A donorok tájékoztatása az már megtörtént plazmaadások számáról és a kezelt adatok ellenőrzésének lehetővé tétele.

4.2.    Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

4.3.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Donorok időpontfoglalási felületén kezelt adatok köre
Családi és utónév adatok ellenőrzésének lehetővé tétele
Donorszám adatok ellenőrzésének lehetővé tétele
Donor eddigi plazmaadásának száma donor tájékoztatása
Legközelebbi foglalható időpont donor tájékoztatása
Donor időpont foglalása donor tájékoztatása

4.4.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Az applikáció fejlesztője és üzemeltetője:

adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23511311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:

adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

4.5.    Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik már plazmaadás kapcsán kaptak donorszámot és plazmaadásra szeretnének jelentkezni az applikációban erre kialakított felületen és ehhez kapcsolódó adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.

4.6.    Adatkezelés időtartama

A létrehozott felhasználói fiókkal a weboldalról történő kijelentkezésig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

4.7.    Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a honlapon regisztrált felhasználók személyes adatait a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezést követően és kéri le az adatokat a cég által igénybe vett szerverről. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület kezelését szolgálja.

5.    A donorok időpontfoglalása plazmaadás céljából

Az időpontfoglalás érdekében kialakított fő felület célja az időpontfoglalás lehetővé tétele az applikációban. Az időpontfoglaláshoz kapcsolódóan emlékeztető notificationt küldünk neki az alkalmazáson belül, amennyiben a felhasználó ezt beállította.

5.1.    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az időpontfoglalással összefüggésben az időpontot foglaló személy azonosítása és a vele való kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

5.2.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Plazmaadásra történő időpontfoglalás során kezelt adatok köre
Családi és utónév időpontfoglalás érdekében szükséges adat
Donorszám időpontfoglalás érdekében szükséges adat
Donor eddigi plazmaadásának száma időpontfoglalás érdekében szükséges adat

Legközelebbi foglalható időpont
időpontfoglalás érdekében szükséges adat

Donor időpont foglalása
időpontfoglalás érdekében szükséges adat

5.3.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Az applikáció fejlesztője és üzemeltetője:

adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverével kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23511311

A cég belső szerverének biztosítója:

adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

5.4.    Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorszámmal rendelkeznek és plazmaadásra kívánnak jelentkezni az applikáción belül és az adatkezeléshez az időpontfoglalás érdekében hozzájárulnak.

5.5.    Adatkezelés időtartama

A foglalt időponton való megjelenésig, illetőleg meg nem jelenésig, a foglalás törléséig/lemondásáig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.

5.6.    Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: az applikációban foglalt időponthoz köthető adatok a cég belső rendszerébe kerülnek átvezetésre.

6.    A donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

A donorok plazmaadás érdekében történő időpontfoglalása során meghatározott adatok naplózására kerül sor mind biztonsági, mind statisztikai okok miatt.

6.1.    Adatkezelés célja

Meghatározott adatok naplózása biztonsági és statisztikai okok miatt.

6.2.    Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

6.3.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenység során kezelt adatok köre
Centrumkód adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
App verzió adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Donorszám adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalási felületre történő bejelentkezés dátuma és időpontja adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalás dátuma és időpontja adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Név
adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Születés ideje adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Naplózott elem státusza (belépett, foglalt és/vagy lemondott időpontot) adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalás azonosító adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt

6.4.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Az applikáció fejlesztője és üzemeltetője:

adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:

adatfeldolgozó: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-949386
adószám: 23023071-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
telefonszám: +36 30 598 7210

6.5.    Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorként időpontot foglalnak az erre kialakított felületen az applikáció segítségével.

6.6.    Adatkezelés időpontja

Hat hónap.

6.7.    Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: az adatokat a számítástechnikai rendszer rögzíti és kezeli. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület kezelését szolgálja.

6.8.    Érdekmérlegelési teszt eredménye

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a társaság naplózási tevékenysége, amely a társaság és a donor biztonsága érdekét szolgálja, megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve a Társaság által nyújtott, érintettek jogait biztosító intézkedések következtében nem sérülnek az érintettek érdekei vagy  alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét.

A Társaság úgy döntött, kezelheti a naplózás során az adatokat a társaság és az érintettek biztonsága érdekében, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának.

7.    Sütik használata

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok,amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják.A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A PlazmApp applikáció használata során is sor kerül sütik elhelyezésére a végkészüléken.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

7.1 Applikáció használatakor alkalmazott sütik

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
Funkcionális sütik Korábbi beállításokat tároló sütik
Igényel   
Bejelentkezés során megadott adatok elmentése („Maradjon bejelentkezve”), illetőleg sütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”)
Felhasználók beállításainak megjegyezése

Beállítás függő, de maximum 2 év
Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó)
Google Analytics (_gat és _ga)    
Igényel Az oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, lletve a felhasználó tevékenységéről
A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

2 év

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

8.    Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

9.    Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az 1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

9.1.     Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szólótájékoztatást fognak kapni.

9.2.    Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.3.    Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

9.4.    Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

9.5.    Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

9.6.    Tiltakozás joga

Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

9.7.    Az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.8.    Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében –