Adatkezelési tájékoztató

A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó

Plazmaszolgálat Kft.


Tartalom
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezetés
I.Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés
1.Adatkezelő megnevezése
2.Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
3.Az alkalmassági vizsgálat céljából történő időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
4.Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
5.Sütik használata
6.Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
7.Az érintetteket megillető jogok
II.PlazmApp használatával kapcsolatos adatkezelés
1.Adatkezelő megnevezése
2.Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
3.Donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében történő bejelentkezés
4.A donorok időpontfoglalásához kialakított felületen történő adatkezelés
5.A donorok időpontfoglalása plazmaadás céljából
6.A donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenységgel összefüggő adatkezelés
7.Sütik használata
8.Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
9.Az érintetteket megillető jogok

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Bevezetés

Jelen tájékoztató a Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A, cégjegyzékszám: 13-09-121293, adószám: 14380817-2-13) weboldalainak használatával kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben nyújt tájékoztatást. A weboldalakon lehetőség nyílik, hogy a weboldalra látogatók információkat szerezzenek a Plazmaszolgálat Kft.-ről, továbbá magáról a plazmaadásról is, illetőleg a weblapokon felhasználói felületet biztosítunk az alkalmassági vizsgálatra történő jelentkezés elősegítése céljából. Weblapjainkon elérhető a PlazmAPP applikáció is, amely elősegíti a plazmaadás érdekében történő időpontfoglalást.

 

I. Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu)


2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

3. Az alkalmassági vizsgálat céljából történő időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

Alkalmassági vizsgálatra online időpontfoglalás érdekében a weblapon regisztráció nem szükséges. Az alkalmassági vizsgálatra történő jelentkezés lehetséges a külön erre kialakított felületen a szükséges adatok megadásával regisztráció nélkül. Tájékoztatjuk az alkalmassági vizsgálatra jelentkezőket arról, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 18. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek alkalmassági vizsgálatra, továbbá 60 évnél idősebb személyek az alkalmassági vizsgálaton – a jogszabályoknak megfelelően – nem vehetnek részt.

3.1. Az alkalmassági vizsgálatra történő időpontfoglalás keretében történő adatkezelés
Az erre a célra külön kialakított felületen tudnak időpontot foglalni alkalmassági vizsgálatra, azon személyek, akik alkalmassági vizsgálatra szeretnének jelentkezni.

3.1.1. Adatkezelés célja

Az alkalmassági vizsgálatra történő időpontfoglalás elősegítése és lehetővé tétele, amely végett külön felület érhető el. Az adatkezelés célja az alkalmassági vizsgálatra jelentkezők adatainak rögzítése az érintettek azonosítása, illetve a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése végett.

3.1.2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

3.1.3. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

 

 Regisztráció során kezelt adatok köre 
 Családi- és utónév érintett azonosítása, időpontfoglalás érdekében szükséges adat
 E-mail címaz időpontfoglalással kapcsolatos kapcsolattartás (az időpontfoglaláskor az foglalt időpontról emlékeztetőt küldünk ki, mely emailben kapott linken keresztül az időpont le is mondható)
 Telefonszám (megadása nem szükséges) kapcsolattartás, az időpont foglalással, a plazmaadással, a jelentkezésekkel kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 Születési dátumaz érintett azonosítása, illetőleg annak igazolása, hogy az alkalmassági vizsgálatra jelentkezők 18 – 60. év közötti személyek

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Honlap üzemeltetője:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:
adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-949386
adószám: 23023071-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
telefonszám: +36 30 598 7210


3.1.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik az alkalmassági vizsgálatra, véradásra kívánnak jelentkezni és az adatkezeléshez a regisztráció érdekében hozzájárulnak.

3.1.6. Adatkezelés időtartama
A foglalt időponton való megjelenésig, illetőleg meg nem jelenésig, a foglalás törléséig/lemondásáig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.

3.1.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a honlapon megadott adatok a cég belső rendszerébe kerülnek átvezetésre.

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a donorok adatit a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezés során. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület elérését szolgálja.

 

4. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az érintett hozzájárul, akkor az alkalmassági vizsgálatra történő jelentkezése során megadott e-mail címre, illetőleg telefonszámra közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) céllal hírleveleket és smseket küld a Társaság.

4.1. Adatkezelés célja

Direkt marketing alkalmazásakor a vállalat közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül, azaz közvetítők nélkül lép kapcsolatba a természetes személyekkel, amely során a társaság tevékenységével összefüggő reklámanyagok kiküldésére kerül sor.

4.2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

4.3. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Direkt marketing tevékenység során kezelt adatok köre
Névérintett azonosítása
E-mail címhírlevelek küldése
Telefonszám (ha megadja a regisztráció során)sms küldése

 

4.4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Direkt marketing tevékenységet végző vállalkozás:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-949386
adószám: 23023071-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
telefonszám: +36 30 598 7210

4.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik a direkt marketing tevékenység végzése érdekében hozzájárulnak ahhoz, hogy sms-t, illetőleg hírlevelet kapjanak.

4.6. Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

4.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a megadott e-mail címekre, illetőleg telefonszámok külön adatbázisban kerülnek kezelésre, amely elérhetőségekre kerül a reklámanyag kiküldésre.

 

5. Sütik használata

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

5.1. Alkalmazott sütik

 

TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
Munkamenet sütikA szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütikNem igényelEzen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára.Honlap működésének biztosításaA bőngészési munkamenet lezárása.
Funkcionális sütikKorábbi beállításokat tároló sütikIgényelBejelentkezés során megadott adatok elmentése („Maradjon bejelentkezve”), illetőleg sütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”)Felhasználók beállításainak megjegyezéseBeállítás függő, de maximum 2 év
Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó)Google Analytics (_gat és _ga)IgényelAz oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, lletve a felhasználó tevékenységérőlA weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik2 év
Viselkedésalapú reklámra használt külső sütik (harmadik féltől származó)Google Remarketing, Facebook Pixel, Google konverzációkövetésIgényelViselkedés alapú reklámozásViselkedés alapú reklámozás, amely a hirdetések hatékonyságát növeli.

180 nap

 

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
Google Remarketing – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Facebook Pixel - https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Konverzációkövetés - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

6. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

 

7. Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az 1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

7.1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szóló tájékoztatást fognak kapni.

7.2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

7.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

7.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

7.6. Tiltakozás joga

Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

7.7. Az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.8. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

 

 

II. PlazmApp használatával kapcsolatos adatkezelés

Az applikáció megfelelő működésének érdekében szükséges, hogy az azt letöltő és használó felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, érintett) az Adatkezelő számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció megfelelő működése érdekében kezeli. A PlazmAPP mobil applikáció a Plazmaszolgálat Kft. plazmadonorainak nyújt lehetőséget arra, hogy telefonjukról könnyen és gyorsan foglalhassanak maguknak időpontot plazmaferezisre, illetve azonnal értesüljenek az adott Plazma Centrum éppen aktuális akcióiról, valamint, hogy könnyedén kapcsolatba tudjanak lépni online a Plazmaszolgálattal. Az alkalmazás használatához szükséges, hogy a Felhasználó megadja születési dátumát, valamint donorszámát, mely az ő pontos beazonosításához szükséges. Az applikáció használatából származó anonim, összesített adatokat az Adatkezelő a későbbiekben felhasználja alkalmazásának továbbfejlesztésére, illetve üzletvitelének és marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A
Cégjegyzékszám: 13-09-121293
Adószám: 14380817-2-13
E-mail: aktualis@plazmaszolgalat.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu)

 

2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

3. Donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében történő bejelentkezés

A donoroknak, akik a cég által adott donorszámmal rendelkeznek, lehetőségük van a PlazmApp applikáción keresztül időpontot foglalni. Az időpontfoglalásra az erre kialakított apllikációs felületen van lehetősége a donoroknak, amely felület eléréséhez szükséges a bejelentkezés.

3.1. Adatkezelés célja

A donorok plazmaadáshoz kapcsolódó időpontfoglalása érdekében kialakított applikációs felületre történő bejelentkezés biztosítása, amely keretében a bejelentkező személy azonosítása történik meg, hogy az időpontfoglalás érdekében kialakított felületet elérhesse.

3.2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

3.3. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

  Donorok applikáción bejelentkezés során kezelt adatainak köre
Donorszámdonor azonosítása a cég által a donor számára létrehozott azonosítóval, vagyis a donorszámmal
Születési idődonor azonosítása

 

3.4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Honlap üzemeltetője:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:
adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

3.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorszámmal rendelkeznek, letöltik az applikációt és plazmaadásra történő jelentkezés érdekében be kívánnak jelentkezni és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez hozzájárulnak.

3.6. Adatkezelés időtartama

A létrehozott felhasználói fiókkal az applikációból történő kijelentkezésig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

3.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a donorok személyes adatait a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezés során. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület elérését szolgálja.

 

4. A donorok időpontfoglalásához kialakított felületen történő adatkezelés

A donorok időpontfoglalása érdekében kialakított applikációs felületen a donorok tájékoztatása végett és az adatok ellenőrzése érdekében a donorokhoz kapcsolódó személyes adatok jelennek meg, amely adatok nem a tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, hanem a cég saját adatbázisából jelennek meg. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 365 napon belül 45 alkalommal lehet plazmát adni. Továbbá két plazmaadás között legalább három napnak el kell telnie, illetőleg előfordulhatnak olyan esetek, amikor az egészségügyi állapotra tekintettel vagy egyéb okból az orvos meghatározza a következő plazmaadás lehetséges időpontját, amely időpontról is lehet ezen felületen tájékozódni.

4.1. Adatkezelés célja

A donorok tájékoztatása az már megtörtént plazmaadások számáról és a kezelt adatok ellenőrzésének lehetővé tétele.

4.2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

4.3. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Donorok időpontfoglalási felületén kezelt adatok köre
Családi és utónévadatok ellenőrzésének lehetővé tétele
Donorszámadatok ellenőrzésének lehetővé tétele
Donor eddigi plazmaadásának számadonor tájékoztatása
Legközelebbi foglalható időpontdonor tájékoztatása
Donor időpont foglalásadonor tájékoztatása

 

4.4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Honlap üzemeltetője:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverének programjával (PC-Blut) kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének programját (PC-Blut) biztosítja:
adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

4.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik már plazmaadás kapcsán kaptak donorszámot és plazmaadásra szeretnének jelentkezni az applikációban erre kialakított felületen és ehhez kapcsolódó adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.

4.6. Adatkezelés időtartama

A létrehozott felhasználói fiókkal a weboldalról történő kijelentkezésig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

4.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: a honlapon regisztrált felhasználók személyes adatait a számítástechnikai rendszer kezeli a bejelentkezést követően és kéri le az adatokat a cég által igénybe vett szerverről. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület kezelését szolgálja.

 

5. A donorok időpontfoglalása plazmaadás céljából

Az időpontfoglalás érdekében kialakított fő felület célja az időpontfoglalás lehetővé tétele az applikációban. Az időpontfoglaláshoz kapcsolódóan emlékezető notificationt küldünk neki az alkalmazáson belül, amennyiben a felhasználó ezt beállította.

5.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az időpontfoglalással összefüggésben az időpontot foglaló személy azonosítása és a vele való kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

5.2. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Plazmaadásra történő időpontfoglalás során kezelt adatok köre
Családi és utónévidőpontfoglalás érdekében szükséges adat
Donorszámidőpontfoglalás érdekében szükséges adat
Donor eddigi plazmaadásának számaidőpontfoglalás érdekében szükséges adat
Legközelebbi foglalható időpontidőpontfoglalás érdekében szükséges adat
Donor időpont foglalásaidőpontfoglalás érdekében szükséges adat

 

5.3. Adatfeldolgozó igénybevétele
Honlap üzemeltetője:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Egyes informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatosan igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Cogitnet Kft.
székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.
cégjegyzékszám: 01-09-948383
adószám: 23000623-2-41
e-mail: iroda@cogitnet.eu
telefonszám: +36-1 710 0000

A cég belső szerverével kapcsolatos rendszergazdai feladatok elvégzése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Biotest Hungaria Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a
cégjegyzékszám: 13-09-095141
adószám: 13-09-095141
e-mail: biotest@biotest.hu
telefonszám: + 36 23 511 311

A cég belső szerverének biztosítója:
adatfeldolgozó: Martin Schmidt Softwareentwicklung GmbH
székhely: D - 74538 Rosengarten, Pfarrgasse 16
cégjegyzékszám: HRB 722167
adószám: DE236838913

5.4. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorszámmal rendelkeznek és plazmaadásra kívánnak jelentkezni az applikáción belül és az adatkezeléshez az időpontfoglalás érdekében hozzájárulnak.

5.5. Adatkezelés időtartama

A foglalt időponton való megjelenésig, illetőleg meg nem jelenésig, a foglalás törléséig/lemondásáig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.

5.6. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre manuálisan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: az applikációban foglalt időponthoz köthető adatok a cég belső rendszerébe kerülnek átvezetésre.

 

6. A donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

A donorok plazmaadás érdekében történő időpontfoglalása során meghatározott adatok naplózására kerül sor mind biztonsági, mind statisztikai okok miatt.

6.1. Adatkezelés célja

Meghatározott adatok naplózása biztonsági és statisztikai okok miatt.

6.2. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

6.3. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Donorok időpontfoglalásához kapcsolódó naplózási tevékenység során kezelt adatok köre
Centrumkódadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
App verzióadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Donorszámadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalási felületre történő bejelentkezés dátuma ás időpontjaadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalás dátuma és időpontjaadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Névadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Születés idejeadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Naplózott elem státusza (belépett, foglalt és/vagy lemondott időpontot)adat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt
Foglalás azonosítóadat naplózása biztonsági, statisztikai okok miatt

 

6.4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Direkt marketing tevékenységet végző vállalkozás:
adatfeldolgozó: Aktiv Digital Media Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
cégjegyzékszám: 04-09-014773
adószám: 26629827-2-04
e-mail: office@aktivdigital.hu
telefonszám: +36 30 / 360 9350

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-949386
adószám: 23023071-2-42
e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
telefonszám: +36 30 598 7210

6.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Azon személyek, akik donorként időpontot foglalnak az erre kialakított felületen az applikáció segítségével.

6.6. Adatkezelés időpontja

Hat hónap.

6.7. Adatkezelés módja

Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: az adatokat a számítástechnikai rendszer rögzíti és kezeli. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület kezelését szolgálja.

6.8. Érdekmérlegelési teszt eredménye

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a társaság naplózási tevékenysége, amely a társaság és a donor biztonsága érdekét szolgálja, megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve a Társaság által nyújtott, érintettek jogait biztosító intézkedések következtében nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét.

A Társaság úgy döntött, kezelheti a naplózás során az adatokat a társaság és az érintettek biztonsága érdekében, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának.

 

7. Sütik használata

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A PlazmApp applikáció használata során is sor kerül sütik elhelyezésére a végkészüléken.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

7.1 Applikáció használatakor alkalmazott sütik

TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
Funkcionális sütikKorábbi beállításokat tároló sütikIgényelBejelentkezés során megadott adatok elmentése („Maradjon bejelentkezve”), illetőleg sütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”)Felhasználók beállításainak megjegyezéseBeállítás függő, de maximum 2 év
Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó)Google Analytics (_gat és _ga)IgényelAz oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, lletve a felhasználó tevékenységérőlA weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik2 é


A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések

A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.

A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

A Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el.

A Társaság oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az 1. pontbanmegadott címen tudjaérvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25napon belül bírálunk el.

9.1.     Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá azadatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, azadatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vettadatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatástkérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szólótájékoztatást fognak kapni.

9.2.    Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosultarra, hogyhozzájárulásátbármikorvisszavonja. A hozzájárulásvisszavonásanemérintia hozzájárulásonalapuló, a visszavonáselőttiadatkezelésjogszerűségét.

9.3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőlegkiegészítését kérje.

9.4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

9.5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozottjellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

9.6. Tiltakozás joga

Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

9.7. Az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.8. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárásátkezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy azadatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokgyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszékhatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszékelőtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.